org.primordion.cellontro.base
Interfaces 
IBioXholon
IBioXholonClass
Classes 
BioXholonClass