org.primordion.xholon.xmiappsTc
Interface CeHelloWorldTutorial_multiWorld

All Known Implementing Classes:
XhHelloWorldTutorial_multiWorld

public interface CeHelloWorldTutorial_multiWorld


Field Summary
static int HelloCE
           
static int HelloWorldSystemCE
           
static int includeCE
           
static int WorldCE
           
static int XholonClassCE
           
 

Field Detail

XholonClassCE

public static final int XholonClassCE
See Also:
Constant Field Values

HelloCE

public static final int HelloCE
See Also:
Constant Field Values

HelloWorldSystemCE

public static final int HelloWorldSystemCE
See Also:
Constant Field Values

WorldCE

public static final int WorldCE
See Also:
Constant Field Values

includeCE

public static final int includeCE
See Also:
Constant Field Values