org.primordion.cellontro.app.sbml
Interface CeYeastGly


public interface CeYeastGly


Field Summary
static int AcAldCE
           
static int ADHCE
           
static int ADPCE
           
static int AKCE
           
static int ALDCE
           
static int AMPCE
           
static int ATPaseCE
           
static int ATPCE
           
static int BPGCE
           
static int CO2CE
           
static int compartmentCE
           
static int DHAPCE
           
static int ENOCE
           
static int EtOHCE
           
static int F16bPCE
           
static int F26bPCE
           
static int F6PCE
           
static int G3PDHCE
           
static int G6PCE
           
static int GAPCE
           
static int GAPDHCE
           
static int GLCiCE
           
static int GLCoCE
           
static int GlycerolCE
           
static int Glycogen_BranchCE
           
static int GlycogenCE
           
static int HKCE
           
static int HXTCE
           
static int NADCE
           
static int NADHCE
           
static int P2GCE
           
static int P3GCE
           
static int PDCCE
           
static int PEPCE
           
static int PFKCE
           
static int PGICE
           
static int PGKCE
           
static int PGMCE
           
static int PYKCE
           
static int PYRCE
           
static int ReactionCE
           
static int SbmlCompartmentCE
           
static int SpeciesCE
           
static int Succinate_BranchCE
           
static int SuccinateCE
           
static int TPICE
           
static int Trehalose_BranchCE
           
static int TrehaloseCE
           
static int XholonClassCE
           
 

Field Detail

XholonClassCE

public static final int XholonClassCE
See Also:
Constant Field Values

SbmlCompartmentCE

public static final int SbmlCompartmentCE
See Also:
Constant Field Values

compartmentCE

public static final int compartmentCE
See Also:
Constant Field Values

SpeciesCE

public static final int SpeciesCE
See Also:
Constant Field Values

GLCoCE

public static final int GLCoCE
See Also:
Constant Field Values

GLCiCE

public static final int GLCiCE
See Also:
Constant Field Values

ATPCE

public static final int ATPCE
See Also:
Constant Field Values

G6PCE

public static final int G6PCE
See Also:
Constant Field Values

ADPCE

public static final int ADPCE
See Also:
Constant Field Values

F6PCE

public static final int F6PCE
See Also:
Constant Field Values

F16bPCE

public static final int F16bPCE
See Also:
Constant Field Values

AMPCE

public static final int AMPCE
See Also:
Constant Field Values

F26bPCE

public static final int F26bPCE
See Also:
Constant Field Values

DHAPCE

public static final int DHAPCE
See Also:
Constant Field Values

GAPCE

public static final int GAPCE
See Also:
Constant Field Values

NADCE

public static final int NADCE
See Also:
Constant Field Values

BPGCE

public static final int BPGCE
See Also:
Constant Field Values

NADHCE

public static final int NADHCE
See Also:
Constant Field Values

P3GCE

public static final int P3GCE
See Also:
Constant Field Values

P2GCE

public static final int P2GCE
See Also:
Constant Field Values

PEPCE

public static final int PEPCE
See Also:
Constant Field Values

PYRCE

public static final int PYRCE
See Also:
Constant Field Values

AcAldCE

public static final int AcAldCE
See Also:
Constant Field Values

CO2CE

public static final int CO2CE
See Also:
Constant Field Values

EtOHCE

public static final int EtOHCE
See Also:
Constant Field Values

GlycerolCE

public static final int GlycerolCE
See Also:
Constant Field Values

GlycogenCE

public static final int GlycogenCE
See Also:
Constant Field Values

TrehaloseCE

public static final int TrehaloseCE
See Also:
Constant Field Values

SuccinateCE

public static final int SuccinateCE
See Also:
Constant Field Values

ReactionCE

public static final int ReactionCE
See Also:
Constant Field Values

HXTCE

public static final int HXTCE
See Also:
Constant Field Values

HKCE

public static final int HKCE
See Also:
Constant Field Values

PGICE

public static final int PGICE
See Also:
Constant Field Values

PFKCE

public static final int PFKCE
See Also:
Constant Field Values

ALDCE

public static final int ALDCE
See Also:
Constant Field Values

TPICE

public static final int TPICE
See Also:
Constant Field Values

GAPDHCE

public static final int GAPDHCE
See Also:
Constant Field Values

PGKCE

public static final int PGKCE
See Also:
Constant Field Values

PGMCE

public static final int PGMCE
See Also:
Constant Field Values

ENOCE

public static final int ENOCE
See Also:
Constant Field Values

PYKCE

public static final int PYKCE
See Also:
Constant Field Values

PDCCE

public static final int PDCCE
See Also:
Constant Field Values

ADHCE

public static final int ADHCE
See Also:
Constant Field Values

ATPaseCE

public static final int ATPaseCE
See Also:
Constant Field Values

AKCE

public static final int AKCE
See Also:
Constant Field Values

G3PDHCE

public static final int G3PDHCE
See Also:
Constant Field Values

Glycogen_BranchCE

public static final int Glycogen_BranchCE
See Also:
Constant Field Values

Trehalose_BranchCE

public static final int Trehalose_BranchCE
See Also:
Constant Field Values

Succinate_BranchCE

public static final int Succinate_BranchCE
See Also:
Constant Field Values